تجربه ای راحت

تجربه ای راحت در درمان با زیفرون

• پرکردن آسان : بیمار می تواند به راحتی سرنگ قبلی خود را از دستگاه خارج کند و سرنگ جدید حاوی دارو را وارد دستگاه بنماید
  و با یک ضربه دارو را در محل موردنظر تزریق بنماید.
• سیستم اتوماتیک پرکردن : در دید نبودن سوزن ها و تزریق آرام که باعث می شود اضطراب بیمار را کاهش دهد.
• راحتی تزریق : طراحی این دستگاه به شکلی است که به راحتی می توان با یک دست تزریق را انجام داد.
• تعویض راحت : بعد از این که تزریق به پایان رسید ، بیمار می تواند به راحتی سرنگ را تعویض کند.