شناخت ساده ای از مغز، طناب نخاعی واعصاب

شناخت ساده ای از مغز، طناب نخاعی واعصاب:

میلیون ها فیبر عصبی وظیفه انتقال پالس های الکتریکی کوچکی (پیام های عصبی) را در بین نواحی گوناگون مغز و نخاع بر عهده دارند. هر سلول عصبی در مغز و نخاع توسط یک لایه محافظ ساخته شده از ماده ای به نام میلین (غلاف میلین)، احاطه شده است. غلاف میلین مانند عایق دور یک سیم برق عمل کرده و برای انتقال صحیح پالس های الکتریکی در طول فیبر عصبی نیاز می باشد. هر رشته عصبی از سلول های عصبی متعددی متشکل شده که از مغز و طناب نخاعی خارج شده و پیام های عصبی را به عضلات، پوست وسایر بافت ها واندام های بدن می رساند.