ده درنگ در باب بیماری کرونا

- اضطراب سلامت، مفهومی نظری و بنیادین در فلسفه پزشکی است؛ نگرانی وسواس‌گونه‌ای که فرد را از خوف بیماری، بیمار می‌کند: «جمله‌شان از خوف غم در عین غم.» مراد مولانا آن است که مردمان غمگین، علی‌الاغلب، از ترس غم، غمگین شده‌اند، بی‌آنکه هنوز غمی به سراغشان آمده باشد. اضطراب سلامت، توجه و تلنگریست که فیلسوفان طب داده‌اند تا مردم از هول سلامت در دیگ بیماری نیفتند. اما این، همه ماجرا نیست. اضطراب بهنجار و متناسب، شرط زندگی است. در فلسفه پزشکی، ذیل مبحث طبی‌سازی، هم‌چنین تذکر داده می‌شود که نادیده انگاشتن اضطراب معقول و تلاش برای القای آرامش کاذب، به همان اندازه نسبت آدمی را…