تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه شرکت زیست دارو دانش، در حوزه داروهای سرطانی و ام اس، شامل بیوسیمیلارها و داروهای نوین با وزن مولکولی کوچک، مشغول به فعالیت است. پژوهشگران این واحد با بکارگیری پیشرفته ترین امکانات فرایندی و آزمایشگاهی و نیز همکاری با مراکز تحقیقاتی کشور، گامی بلند در توسعه داروهای نوین بر می‌دارند.