تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه ی شرکت زیست دارو دانش، در حوزه ی داروهای سرطانی و ام اس، شامل بیوسیمیلارها و داروهای نوین با وزن مولکولی کوچک، مشغول به فعالیت است. پژوهشگران این واحد با بکارگیری پیشرفته ترین امکانات فرایندی و آزماشگاهی و نیز همکاری با مراکز تحقیقاتی کشور، قدمی بلند در توسعه ی داروهای نوین بر می دارند.