تضمین کیفیت

بهبود مداوم  و حصول اطمینان از کیفیت محصولات موجب افزایش رضایتمندی بیماران، ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه و قابل رقابتی شدن آنها در بازارهای دارویی داخل و خارج از کشور می‌گردد. به منظور دستیابی به این هدف، شرکت زیست دارو دانش تولید محصولات دارویی با کیفیت مناسب و یکنواخت را یک وظیفه دانسته و حداکثر تلاش خودرا با کنترل هایی جهت اطمینان از مناسب بودن کیفیت مواد تشکیل دهنده، بسته بندی، زمان و شرایط نگهداری، نحوه حمل و توزیع ،بر اساس فارماکوپه های استاندارد و مورد تایید کشور و رعایت اصول ( GLP (Good Laboratory Practice انجام می‌دهد.